อำเภอถ้ำพรรณรา

อำเภอถ้ำพรรณรา ร่วมให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนฯ TPMAP ปี 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  เวลา 14.30 น. นางอนุรี  วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ นางสาวจุรีพร  ไชยชาญ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง TPMAP ปี 2565 (มิติสภาพแวดล้อม และมิติการมีงานทำและรายได้) โดยนายสมโชค  เสนา นายอำเภอถ้ำพรรณรา ประธาน คจพ.อำเภอ พร้อมด้วย คณะทำงาน  คจพ.อ.ถ้ำพรรณรา  ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรถ้ำพรรณรา  ทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงบ้านปลายรา ม.2 ต.ถ้ำพรรณรา ร่วมให้การต้อนรับ และ นางกรณิศ  เชาชี พัฒนาการอำเภอถ้ำพรรณรา ได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์  บัวจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ ส.ต.อ.มนต์ชัย  สุขอนันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะ ในการนี้  ประธาน คจพ. อำเภอถ้ำพรรณรา ได้มีข้อสั่งการให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน คจพ. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการกิจกรรมการสงเคราะห์แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในระบบ TPMAP Logbook ต่อไป #TPMAP #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา
อำเภอถ้ำพรรณรา

พช.ถ้ำพรรณรา ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา ปี 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น. นางกรณิศ   เชาชี พัฒนาการอำเภอถ้ำพรรณรา มอบหมายนายพงศักดิ์  บัวจันทร์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา  ปี 2565 พร้อมทั้งแนะนำในการดำเนินเนินงานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ณ แปลงพื้นที่ขนาด 3 ไร่ ของนายวิโรจน์ ทิพญาณ บ้านวังรี หมู่ที่ 5 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช #โคก หนอง นา #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา
อำเภอปากพนัง

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง โดย นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง มอบหมายให้ นางสาวสารภี  จันทร์ศรีนวล และนางสาวสุภัสตรา  แก้วคง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านวัดลาว หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอท่าศาลา

ตรวจเยี่ยม กิจกรรม “โคก หนอง นา พช”

วันที่  20 พฤษภาคม 2565  เวลา 14.00 น. นางจารีย์ พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอท่าศาลา มองหมายทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา    ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา พื้นที่ 1 ไร่ แปลงนายเจรวัฒน์ ชาญณรงค์ บ้านสำนักม่วง ม.๖ ต. ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา  ซึ่งอยู่ระหว่างการขุดลอก ปรับพื้นที่ และจัดสรรพื้นที่ตามแบบแปลนที่เจ้าของที่ดินและช่าง อบต ท่าขึ้น ได้ร่วมกันจัดทำ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น กำนันตำบลท่าขึ้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าขึ้น ที่คอยติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน  
อำเภอท่าศาลา

ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการนำ Big data, Cdd พกพา และ “Click ชุมชน” ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ชุมชนให้เป็นรูปธรรม

วันที่  20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางจารีย์ พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอท่าศาลา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา พรหมจรรย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อกำกับติดตามสนับสนุน การดำเนินงาน พร้อมทั้งวางแผนการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อให้สตรีได้มีทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมศักยภาพการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน ก่อเกิดรายได้ พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการนำ Big data, Cdd พกพา และ “Click ชุมชน” แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มองค์กรสตรี  นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ณ ศาลากลางน้ำเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
อำเภอปากพนัง

โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง โดย นายสุชาติ นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง มอบหมายให้ นางสาวสารภี จันทร์ศรีนวล และนางสาวสุภัสตรา แก้วคง ร่วมกับทีมปราชญ์ชาวบ้าน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านบางบูชา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
อำเภอหัวไทร

พช.หัวไทร ขับเคลื่อนงานการพัฒนาชุมชน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัมนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนางสาวอัจจิมา มุสิกะพันธ์ุ พัฒนาการอำเภอหัวไทร ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อติดตามงานการพัฒนาชุมชนในไตรมาสที่ 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 และเตรียมแผนรับการติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร
อำเภอพิปูน

สพอ.พิปูน " ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางเบญจมาศ ทองทวี พัฒนาการอำเภอพิปูน ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอพิปูน เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อขับเคลื่อนงาน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ผ่าน 11 Feature ที่สำคัญ ได้แก่ 1. เมนูเที่ยวชุมชน - การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว 2. เมนูช้อป OTOP - แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 3. เมนูสมาชิก OTOP - การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร 4. เมนู 108 อาชีพ - เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน 5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6. เมนูปราชญ์ชุมชน - รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน 7. เมนูโคกหนองนา - ข้อมูลแปลงครัวเรือนต้นแบบ รวมถึงองค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ 8. เมนูความรู้ชุมชน - แหล่งรวบรวมองค์ความรู้และฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e-book 9. เมนูมีทุน - รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 10. เมนู Big Data - เมนูฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ E-service กรมการพัฒนาชุมชน 11. เมนู Do คนไทย - เมนูตรวจสอบคุณภาพชีวิต/ดัชนี้ชี้วัดความยากจน (TPMAP) จากข้อมูล จปฐ. ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและใช้บริการได้ที่ ระบบปฏิบัติการ Android : https://bit.ly/3g7ilJ8 ระบบปฏิบัติการ iOS และเว็บไซต์ : http://report1.cdd.go.th/click/
อำเภอจุฬาภรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์และ     เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีประสิทธิภาพและสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ดาวน์โหลดและเข้าใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อขับเคลื่อน Big Data        กรมการพัฒนาชุมชนเป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้   เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ผ่าน 11 Feature ที่สำคัญ