อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

พช.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านยางยวน

  พช.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านยางยวน วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเพชรัตน์ พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางภัณพัท ศักดิ์หอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะกรรมการการบริหารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านยางยวน ซึ่งถูกจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านยางยวน โดยการประชุมครั้งนี้นับเป็น ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยในงานประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นตามที่ สำนักงาน กปร. มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิจารณาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้มอบ ผู้รับมอบ และตรงกับความต้องการของผู้เรียนรู้ เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านยางยวน ในพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมแบ่งออกเป็น 4 วาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งแก่ที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการประชุมของวันนี้ ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องการพิจารณา “การปรับปรุงคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ” และ “การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบัญชีเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์เรียนรู้ฯ” ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ #การดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านยางยวน #สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ #CDD#SEPtoSDGs #กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงาน
อำเภอพระพรหม

พช.อำเภอพระพรหม จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

        วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564   เวลา 10.00 น.         นางวันดี คงคุ้ม พัฒนาการอำเภอพระพรหม พร้อมด้วยนายเจตน์ จิตรจำนอง นางปัทมรัตน์ สุวรรณเกยูร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ น.ส.ปรานณ์ จันทรมณี อาสาพัฒนาและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านไสมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านไสมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ์ ชูเมือง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพระพรหม เป็นประธานในพิธี -ดำเนินพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล -ดำเนินพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ นางสาวสุนิตา พูนเกิด ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านไสมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม และ พิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้แก่ นายเชวง จันทร์ดำ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านไสมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม โดยมีนายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย และคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ้านไสมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน #กองทุนแม่ของแผ่นดิน #พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพรหม  โทรศัพท์ 075-378361
อำเภอทุ่งสง

พช.ทุ่งสง ร่วมบูรณาการกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ใช้ข้อมูล จปฐ.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเวทีประชุมรับรองผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2564 พื้นที่ชุมชนในเขตเมืองทุ่งสง จำนวน 20 ชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง นางปรีดา หอมนุ่น ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสง นายยงยุทธ์ พลรัฐธนาสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้ประสานงานตำบลปากแพรก ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพร.และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  
อำเภอทุ่งสง

พช.ทุ่งสง ร่วมประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 20 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น.  นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน  ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับฟังการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 2. การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญและกิจกรรมเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนในรอบ 7 ปี (พ.ศ 2557-2564) ประมวลสรุปข้อสังเกตของสมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯต่อกรมการพัฒนาชุมชน 3. งบประมาณรายจ่ายของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย กองแผนงาน 4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 5. แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และการบูรณาการความเชื่อมโยงเนื้องานการรับ-ต่อ เป้าหมายผลผลิต ปริมาณ/มูลค่าเพิ่มและความประหยัดคุ้มค่า โดย สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 6. การขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 7. การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 8. แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย สถาบันการพัฒนาชุมชน 9. แนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย กองการเจ้าหน้าที่ 10. การบริหารงบประมาณและโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย กองคลัง 11. ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน 12. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 13. แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานจิตอาสาพัฒนา ทิศทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดย สำนักเลขานุการกรม                 
อำเภอทุ่งสง

พช.ทุ่งสง ติวเข้ม นพต.เร่งสร้างฐานเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล(CLM.)

19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00   น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสงพร้อมด้วย นางดรุณี เทพคง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลควนกรด และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำฐานการเรียนรู้แปลงโคกหนองนาโมเดล CLM.ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง ขนาด 15 ไร่ จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ และประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ร่วมกับเจ้าของแปลง เพื่อวางแผนเร่งรัดในการดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้ ทั้ง 9 ฐานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้โคกหนองนา โมเดล แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป            
อำเภอทุ่งสง

พช.ทุ่งสง รวมพลังผู้นำ อช.ในการขับเคลื่อนงาน

18 ตุลาคม 2564 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอ ทุ่งสง พร้อมด้วย นางประทุม ทิพย์ ขุนเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานอาสาพัฒนาชุมชน นางกำจอย พันธ์งาม ประธานชมรมผู้นำ อช.อำเภอทุ่งสง ร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ทุกตำบล ของอำเภอทุ่งสง ทั้ง 12 ตำบลเพื่อ สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ปี 2564 และวางแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ปี 2565 ตามภาระกิจหน้าที่ผู้นำ อช.10 ประการ และในฐานะเงาของพัฒนากร ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้ที่การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การทำงานในปีทีผ่าน และให้คำมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในชุมชนต่อไป สำหรับการประชุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นพร.อำเภอทุ่งสง ได้ร่วมประชุมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้วย  
อำเภอทุ่งสง

พช.ทุ่งสง ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่ครัวเรือนเป้าหมาย แก้ปัญหาจากข้อมูลพัฒนาคนแบบชี้เป้า(TPMAP)

15 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่ครัวเป้าหมาย ในการแก้ปัญหาเพื่อการยกคุณภาพชีวิตประชาชน จากข้อมูลระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP . สำหรับการส่งมอบปัจจัยการผลิตในครั้งนี้ ดำเนินงานตามแนวทางของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.) จำนวน 49 ราย ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสนั่น บุญชุม ปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง ร่วมตรวจสอบและให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ นางสาวลัดลาวัลย์ รัตนบุรี พัฒนากรตำบลนาไม้ไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ นพต.ต.นาไม้ไผ่ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ครัวเรือนเป้าหมาย  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

พช.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

พช.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางชินีนาถ ยังช่วย พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ตามมติ ครม. เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #ผ้าไทย #อนุรักษ์ผ้าไทย #CDD#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงาน
อำเภอชะอวด

📢 พิธีสมโภชเงินขวัญถุงพระราชทานบ้านควนวัดใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด

📢 พิธีสมโภชเงินขวัญถุงพระราชทานบ้านควนวัดใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด โดย นางสาวจริยา คงตุก พัฒนาการอำเภอชะอวด เป็นประธานพิธีสมโภชเงินขวัญถุงพระราชทานบ้านควนวัดใหม่ โดย นายสุเทพ หนูเขียว ประธานกองทุนแม่บ้านควนวัดใหม่ พี่น้องประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม บ้านควนวัดใหม่ ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน เมื่อ พ.ศ.2561 จำนวนเงิน 8,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่มีความมงคลอย่างยิ่งของหมู่บ้าน เพื่อเป็นการฉลองและแสดงถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้จัดให้มีพิธีการสมโภชเงินพระราชทานบ้านควนวัดใหม่ กิจกรรมดังนี้ 📌พิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 📌พิธีทางศาสนา/สมโภชเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 📌กิจกรรมแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน รายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านควนวัดใหม่ 📌การกล่าวคำปฎิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของพี่น้องประชาชน #กองทุนแม่ของแผนดิน #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD ❇️เมืองต้นน้ำ อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ำใส ❇️เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for (digital camera)สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด