ที่ นศ 0019/ว 2027 ลว 9 เมย 2564 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงิื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญาเงินกู้ยืมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ที่ นศ 0019/ว 2027 ลว 9 เมย 2564 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงิื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญาเงินกู้ยืมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

09 เมษายน 2564 /

16:54 น. /

ดาวน์โหลด

(อ.ทุ่งสง)ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/6669 ลว 8 เมย 2564 เรื่อง สำรวจพื้นที่ที่ไม่สามารถหาผู้ออกแบบและควบุคมงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(อ.ทุ่งสง)ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/6669 ลว 8 เมย 2564 เรื่อง สำรวจพื้นที่ที่ไม่สามารถหาผู้ออกแบบและควบุคมงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

08 เมษายน 2564 /

16:31 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ นศ 0019/ว 1982 ลว 8 เมย 2564 เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด (ทำ) ดี”

ที่ นศ 0019/ว 1982 ลว 8 เมย 2564 เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด (ทำ) ดี”

08 เมษายน 2564 /

16:00 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/209 ลว 8 เมย 2564 เรื่อง การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มงานแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/209 ลว 8 เมย 2564 เรื่อง การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มงานแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่

08 เมษายน 2564 /

09:45 น. /

ดาวน์โหลด