ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 2929 ลว 28 พค 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 2929 ลว 28 พค 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน

28 พฤษภาคม 2563 /

15:21 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ นศ 0019/ว 2926 ลว 28 พค 2563 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ณ ต้นรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พศ.2563

ที่ นศ 0019/ว 2926 ลว 28 พค 2563 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ณ ต้นรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พศ.2563

28 พฤษภาคม 2563 /

14:49 น. /

ดาวน์โหลด

การใช้ชื่อ”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน”

การใช้ชื่อ”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน”

28 พฤษภาคม 2563 /

10:07 น. /

ดาวน์โหลด