ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่2 พัฒนาผลิตภํฑณ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่2 พัฒนาผลิตภํฑณ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

08 มีนาคม 2565 /

13:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

15 กันยายน 2564 /

12:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลผลิตในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลผลิตในพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

06 กันยายน 2564 /

16:31 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลผลิตในพื้้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ สำหรับพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลผลิตในพื้้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 สิงหาคม 2564 /

11:58 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ โคก หนอง นา โมเดล ระดับตำบลหนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ โคก หนอง นา โมเดล ระดับตำบลหนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

24 มิถุนายน 2564 /

17:11 น. /

ดาวน์โหลด