อำเภอเชียรใหญ่

พช.เชียรใหญ่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานสตรีของอำเภอเชียรใหญ่

พช.เชียรใหญ่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานสตรีของอำเภอเชียรใหญ่ ✨ วันที่ 21 มกราคม 2565 ⌛️ เวลา 09.00 น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดย นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย พัฒนากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานสตรีของอำเภอเชียรใหญ่ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 📌ร่วมกำหนดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 📌ร่วมกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "ผ้าไทย ใส่สนุก" ของพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ 📌ร่วมกำหนดแผนและแนวทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ยังได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาและเป็นการรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายให้กับชุมชน อย่างยั่งยืน #ขับเคลื่องานสตรี #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD 🌾เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่องศิลปินเมืองศิลปาชีพ ✨เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good 🎥สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่
อำเภอทุ่งสง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง นายมนตรี จริตงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ และประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยการลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่แปลงนางวิไล รัตนาพร หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นแปลงนาปลูกข้าวที่ปลอดสารพิษ ขนาดพื้นที่ 8 ไร่ มีผู้มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว จำนวน 20 คน
อำเภอทุ่งสง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสงพร้อมด้วยนางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ พัฒนากรประจำตำบลนาโพธิ์ และ นางสาวจาริยา ฤทธิ์เนื่อง ช่าง อบต. นาโพธิ์ ลงพื้นที่เป้าหมาย แปลงนายมนตรี คชเวช หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ เพื่อร่วมกันวางแผนและออกแบบแปลนพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย ในการ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคกหนอง นา"
อำเภอพิปูน

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอพิปูน วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ เจียรมาศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอพิปูน โดยที่ประชุมมีวาระการประชุม ดังนี้ - สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินหมุนเวียน - รายงานทะเบียนลูกหนี้ปัจจุบัน - การพิจารราอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนายอำเภอได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้ หลักการเหตุผลให้เชื่อมโยงกับโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ข้อมูล TPMAP วัตถุประสงค์โครงการนี้แก้ใขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร และนำมาประเมินเพื่อสรุปผลในมิติที่ตรงเกณฑ์   เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 change for good สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิปูน
อำเภอทุ่งสง

อำเภอทุ่งสงขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้ 1. การจัดทำฐานข้อมูลอาสาพัฒนาชุมชน 2. การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) 3. ภารกิจเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2565 4. การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 5. การพัฒนาศักยภาพ อช./ผู้นำ อช. 6. การสร้างเครือข่ายการทำงานของ อช./ผู้นำ อช. 7. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 8. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
อำเภอทุ่งสง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 1/2565

  วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง(ศจพ.อ.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งสง โดยที่ประชุมมีวาระการประชุม ดังนี้ - แนวทางการขับเคลื่อนและกลุ่มเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง - แผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ขั้นตอนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลอำเภอทุ่งสง มีข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ทั้ง 5 มิติ จำนวน 224ครัวเรือน และทีมปฏิบัติการฯ ได้จำแนกและตรวจสอบข้อมูลแล้ว และมีครัวเรือนตกหล่น จำนวน 169 ครัวเรือน - การแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงและการบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่ บูรณาการความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาของบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ตรงต่อสภาพปัญหาในแต่ละมิติ เพื่อร่วมแก้ไขและพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน การมอบหมายคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง การประชุมในครั้งนี้ เป็นการรับรองข้อมูล และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับการช่วยเหลือ อยู่รอด พอเพียง อย่างอย่างยืน  
อำเภอทุ่งสง

อำเภอทุ่งสงร่วมรณรงค์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยขอเชิญชวนข้าราชการทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนถิ่น สวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
อำเภอทุ่งสง

อำเภอทุ่งสงจัดทำโครงการ “หมูปันสุข” เพื่อข่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น

  วันนี้ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หมูปันสุข” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการเลี้ยงหมู และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “หมูปันสุข” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดย ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง และผู้ประกอบการเลี้ยงหมูในพื้นที่อำเภอทุ่งสงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสงที่ได้รับผลกระทบจากราคาหมูที่มีราคาสูงให้สามารถซื้อสินค้าที่มีราคาประหยัด (เนื้อหมูกิโลกรัมละ 130 บาท ) จำกัดจำนวนซื้อครอบครัวละ 1 กิโลกรัม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2565 และ 24-25 มกราคม 2565 ณ ลานที่ว่าการอำเภอทุ่งสง พร้อมทั้งมีการนำผลผลิตจากแปลงโคกหนองมาจำหน่ายด้วย
อำเภอทุ่งสง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสงนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ดำเนินการประชุมครัวเรือนยากจนตำบลนาไม้ไผ่ เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งมอบวัสดุแก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่ และต่อมา เวลา 15.00 น. ได้ลงติดตามเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครัวเรือนยากจน จำนวน 1 ครัวเรือน คือ ครัวเรือน นางพร้อม ธนาวุฒิ บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 5 ตำบลนาไม้ไผ่ พร้อมทั้งได้พูดคุยและสอบถามถึงทุน ทักษะ ทัศนคติ และทางออก ของครัวเรือน