อำเภอจุฬาภรณ์

พช.จุฬาภรณ์" ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

กรมการพัฒนาชุมชน
นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กร อำเภอจุฬาภรณ์  เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อขับเคลื่อนงาน  Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
อำเภอทุ่งสง

พช.ทุ่งสง เร่งเครื่องติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสงเชิญประชุมสมาชิกผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 5 กลุ่ม เพื่อเร่งรัดและติดตามหนี้ค้างชำระและสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกผู้กู้ ในพื้นที่เทศบาลเมือง ทุ่งสง จำนวน 5 กลุ่ม พร้อมทั้งได้บันทึกข้อตกลง จะจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565
อำเภอทุ่งสง

พช.ทุ่งสง ดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ

  29 มิถุนายน 2565 นายชินโนรส บุญพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง โดยมีนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง เป็นประธานการประชุม และนายสุพิส ทองอร่าม ประธานเครือข่ายอำเภอทุ่งสง สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ 1.การทบทวนแนวทางการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2.การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ 3.การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน 4.การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 5.การคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้าฯ ปี 2565 6.การตรวจสุขภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2547-2563 7.การเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 และ ปี 2565 8.การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
อำเภอนบพิตำ

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ สตรีอำเภอนบพิตำ

กรมการพัฒนาชุมชน
"พช.นบพิตำ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ สตรีอำเภอ" ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๓.๐๐น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนบพิตำ โดยมีนายมงคล ภักดีสุวรรณ์ นายอำเภอนบพิตำ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม มีวาระสำคัญ ดังนี้ ๑) การประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒) รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ๓) รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเภทเงินอุดหนุน ๔) การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรและประเภทบุคคลธรรมดา ๕) รายงานภาวะหนี้สินโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และการติดตามหนี้สิน ๖) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานกองพัฒนาบทบาทสตรีมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ #กรมการพัฒนาชุมชน #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี #TPMAP #SEPtoSDGs #SDGforAII@Kmitl ภาพ/ข่าว : สพอ.นบพิตำ
อำเภอจุฬาภรณ์

สพอ.จุฬาภรณ์ จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

นางปราชญา กิตติวรานนท์ และนางธนัชพร เจนวิทยารักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้ประชุมชผู้นำผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) โดยมีประเด็นดังนี้ 1.ขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) 
อำเภอจุฬาภรณ์

สพอ.จุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
นางสาวนิชาภา  ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักศึกษาฝึกงาน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการ เข้าใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล“Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน
อำเภอทุ่งสง

พช.ทุ่งสง ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

  29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการประชาสัมพันธ์ แนะนำ และเชิญชวนให้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อขับเคลื่อนงาน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน เรียน รู้ ดู เที่ยวทั่วไทย ด้วยการคลิ๊กก “Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ผ่าน 11 Feature
อำเภอทุ่งสง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

28 มิ.ย.65 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยนายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล ได้มอบหมาย นายจตุพล ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ ผอ.กลุ่มงานประสาน ฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานคัดสรรกิจกรรม ฯ มาพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนประเภทกลุ่ม/องค์กร แกนนำหลักในการพัฒนาชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองท่อม ม.7 ต.เขาโร เป็นตัวแทนโซน (โซนป่า) เข้ารับการคัดสรร ฯ ในระดับจังหวัด โดยมี นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสงกล่าวต้อนรับ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งควาย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งอินทนิน ม.9 ต.วังหิน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยเครือข่ายพัฒนามากมาย ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองท่อม ในการนี้กำนันธนโชติ มีบัว ประธานกลุ่ม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองท่อม ซึ่งเป็นองค์กรหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านและตำบลเขาโร