ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมพลังขับเคลื่อนประชารัฐ บูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นครศรีธรรมราช ติดตามการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในระดับพื้นที่