ผู้บริหาร

นายธีระพงศ์ บรรณราช

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายปัญญา น่วมประวัติ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายจตุพล ศรีดำ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวมาลี แก้วประสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวันดี คงคุ้ม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวฐิติรัตน์ รสนู

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีหญิง กานติกานต์ บัวเนียม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางศรัณย์นัทธ์ อมรกล

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางเบญจมาศ ทองทวี

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางณัฐวลัญช์ ทุมทอง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)