โครงสร้างบุคลากร

Share

นายธีระพงศ์ บรรณราช

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

- ว่าง -

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายจตุพล ศรีดำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวมาลี แก้วประสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาววรรณีศิลป์ สามัคคี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางศรัณย์นัทธ์ อมรกล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวทิพาลักษณ์ สิทธิสาร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

- ว่าง -

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายไชยัณต์ หนูเอก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางดวงธมล สวัสดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา พรหมจรรย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)