ผู้บริหาร

นายธีระพงศ์ บรรณราช

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายปัญญา น่วมประวัติ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายจตุพล ศรีดำ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวมาลี แก้วประสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

วันดี คงคุ้ม

ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางชะอ้อน จูเมฆา

ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริม

นางสาวทิพาลักษณ์ สิทธิสาร

ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศ

ว่าง

ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์

-ว่าง-

ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ณัฐวลัญช์ ทุมทอง

ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)