โคก หนอง นา@จวนผู้ว่าเมืองนคร ต่อยอดสู่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 มกราคม 2566 13.00 น.

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายจตุพล ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ต้อนรับและเป็นวิทยากรครูพาทำ การขับเคลื่อนโคกหนองนา ในพื้นที่แปลงโคกหนองนา@จวนผู้ว่าเมืองนครแก่ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และคณะผู้นำชุมชน 76 ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พร้อมกันนี้ นายจตุพล ศรีดำ ได้พูดคุยและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำชุมชนทราบถึงวัตถุประสงค์ ที่มาของการขับเคลื่อนกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่าเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ว่างในบริเวณทุ่งท่าลาด และพร้อมดำเนินการขุดแปลงโคก หนอง นา เป็นแปลงเรียนรู้ในเขตเทศบาล ในพื้นที่ 200 ตาราวา จะมีการเอามื้อสามัคคีขุดดินโดยใช้แรงงานคน ไม่ใช้เครื่องจักรกล จึงนำคณะผู้นำชุมชนมาดูต้นแบบตามแนวทางและรูปแบบที่ท่านผู้ว่าอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมรา ขุดในจวน ณ แปลงโคก หนอง นา@จวนผู้ว่าเมืองนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)