พช.นครศรีธรรมราช เกาะติดพื้นที่ พร้อมเดินหน้างานพัฒนาชุมชน

วันที่ 12 มกราคม 2566

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่โซนเขา ป่า นา เล (อำเภอพิปูน ลานสกา พรหมคีรี นบพิตำ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ พระพรหม) เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแลและส่งเสริมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการหนุนเสริมหลักการวิชาการ แนวทาง ทิศทางการขับเคลื่อนให้อำเภอสามารถดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้อง โดยมีพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ นำเสนอผลการทำงานพร้อมปัญหาอุปสรรค ในประเด็น ดังนี้
1. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การบริหารงานโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก
3. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารฯ
4.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.การบริหารงาน งบ ระบบ คน
6.การขับเคลื่อนงาน Flagship “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”
8. โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(Visited 1 times, 1 visits today)