ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ 7 ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่อำเภอนาบอน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่เพื่อพบปะให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และภาคี 7 เครือข่ายถึงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและนโยบายในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานราชการของทุกภาคส่วน

ในการนี้ นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนางสาวทิพาลักษณ์ สิทธิสาร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่เพื่อพบปะให้กำลังใจประชาชนในอำเภอนาบอน

ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าเป็นห่วงปัญหาอุทกภัย และปัญหายาเสพติด ขอทุกฝ่ายรวมพลังร่วมแก้ปัญหา และเน้นย้ำให้ ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ดังนี้
1. การให้ความสำคัญและเทิดทูนในสถาบันสำคัญ คือ สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2. การร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ น่าเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่
3. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสมดุลแห่งชีวิต
4. การร่วมกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปลูกไม้เศรษฐกิจหรือไม้พื้นเมือง อย่างน้อยคนละหนึ่งต้น เพื่อให้ได้ต้นไม้ 5 แสนต้น เพื่อสร้างความชุ่มชื้น ทั้งในส่วนของ ป่าบก ป่าชายเลนและป่าจาก
5. การร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน และการเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยการสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ โดยให้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
6. การเอาจริงเอาจังกับการครอบครอง การมี หรือใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ให้ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตขอมีหรือใช้ หรือ ป.4 เพื่อหากพบว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้ยกเลิกใบอนุญาต รวมทั้งกำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้และตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับผู้มีใบอนุญาตทุกรายด้วย

รวมทั้ง ให้ภาคีเครือข่ายทั้ง 7 เครือข่ายของอำเภอนาบอน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ดอกไม้ บนเส้นทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความสวยงาม แก่สถานที่ ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ บริหารจัดการขยะและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สู่ลูกหลานยั่งยืน

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน ได้ร่วมกับเครือข่ายออกบูธนิทรรศการ นำผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมแสดงดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตเครื่องแกงบ้านหนองตาม : เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงคั่ว แกงขมิ้น ข้าวยำ
2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลองจัง : ขนมจีบใส้สังขยา กะหรี่พัฟ ขนมปั้นสิบ ฯลฯ
3. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ : กระถางใยมะพร้าว น้ำผึ้ง ไข่เค็มใบเตย
4. สวนภูมิพัฒน์ โคก หนอง นา โมเดล : ผักปลอดสารพิษ น้ำผึ้งแท้
5. วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหมอนยางพาราบ้านคลองโอม : หมอนยางพารา หมอนข้างยางพารา
6. กลุ่มผึ้งแปลงใหญ่ตำบลแก้วแสน : น้ำผึ้งแท้ แชมพู สบู่น้ำผึ้ง
8. กลุ่มแปรรูปปลาดุกบ้านไสโป๊ะ : ปลาดุกอบโอ่ง ปลาดุกแดดเดียว

(Visited 1 times, 1 visits today)