พัฒนาการจังหวัด ติดตาม ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ภาคีเครือข่าย ย้ำยาเสพติดเป็นปัญหาของจังหวัดทุกฝ่ายต้องร่วมมือเพื่อเร่งป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่เพื่อพบปะให้กำลังใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และภาคี 7 เครือข่ายถึงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและนโยบายในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานราชการของทุกภาคส่วน ในพื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นย้ำให้ 7 ภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนของการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด การสร้างความตระหนักรู้ ความรักและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ ทั้งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การสร้างความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือนทุกระดับ การดูแลและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้/ไม้เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายปลูกป่าให้ได้ 5 แสนต้น ทั้งป่าบก ป่าชายเลน และป่าจาก การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกกลุ่มวัย การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและแต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่น เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างรายได้แก่ชุมชน การเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันอุทกภัย/สาธารณภัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในการนี้ นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวพบปะผู้นำและหนุนเสริมเรื่องการป้องกันยาเสพติด โดยกำชับให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเฝ้าระวังและเอาใจใส่ดูแลเด็กเยาวชนในพื้นที่ โดยการส่งเสริมด้านกีฬาต้านยาเสพติด ส่งเสริมการขับเคลื่อนทุนชุมชนเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง การน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารเน้นทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวมากกว่า 20 ชนิด ตามบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ตามแนวศาสตร์พระราชา และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครือข่าย ส่งเสริมสตรีรวมกลุ่มอาชีพผลิตผ้าที่เป็นสีธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)