พช.นครศรีธรรมราช เร่งติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า ตรงจุด ทันเวลา และเป็นรูปธรรม

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางแสงเงิน ไกรนรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตลอดจนนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ทั้ง 23 อำเภอ ร่วมการประชุมเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน พร้อมกำหนดความช่วยเหลือให้เสร็จสิ้นก่อนห้วงระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด (30 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1 การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ให้สมบูรณ์

2 การดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ ที่ นศ.0019.3/ว 3929 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)

3 การผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นลักษณะคลิปวิดีโอ รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ทั้ง 5 มิติ

พร้อมกันนี้  นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวชื่นชมการขับเคลื่อนงานฯ ของทุกอำเภอ แนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข่าวที่ปังและโดนใจ รวมถึงเทคนิคการผลิตสื่อวีดีทัศน์ที่แปลกแหวกแนว ในลักษณะของ new Normal  ทั้งนี้เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้การสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ขับเคลื่อนงานในทุกมิติ ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อมุ่งสู่เป้าอยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน ตามแนวทางของรัฐบาลต่อไป

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)