นครศรีธรรมราช เตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช

23 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00 น

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานการประชุม การหารือเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแผนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2565

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นายกรกฏ เตติรานนท์  กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  นางเสาวลักษณ์ ภักดีประพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  คุณสรวิศ จันทร์แท่น ประธานโอทอปเทรดเดอร์จังหวัดนครศรีธรรมราช และนักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมประชุม ณ ห้องสิริธรรมพัฒนา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

พร้อมกันนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กิจการต้องหยุดชะงัก มาถึงวันนี้ การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย จึงต้องร่วมมือกัน “เหลียวหลังแลหน้า ประชารัฐเมืองคอน”  โดยมีประเด็น  1)การใช้ประโยชน์จากศูนย์ OTOP 2)พืชสมุนไพร 3) การประชุมคสป. 4) ช่องทางการจำหน่ายตลาดออนไลน์ 5) การสร้างแบรนด์จังหวัด 6) การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด 7) การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว 8) หาสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)