พช.นครศรีธรรมราช ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) กลุ่มภาคใต้

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) กลุ่มภาคใต้

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น.

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) กลุ่มภาคใต้ ในรูปแบบการประชุมแบบ On – site ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิด กำหนดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดเป้าหมายของการจัดสัมมนาของกลุ่มภาคใต้ จำนวน 7 จังหวัด มีเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 70 คน
การสัมมนาเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งได้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามในประเด็นปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องการปลดเงื่อนไขนำไปสู่ข้อเสนอในการบริหารราชการในภาพรวม ทั้งในด้านระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำข้อเสนอกรอบแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตความยากจนคนเมืองคอน ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และเพื่อให้บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในทุกมิติโดยกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ มุ่งเป้าหมาย 3 ประการ คือ ความอยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง และเกิดความยั่งยืนในชีวิต กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครัวเรือนยากจน/คนยากจนเป้าหมายจากระบบฐานข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ที่ตกเกณฑ์ตามการวิเคราะห์ 5 มิติ ที่ผ่านการตรวจสอบเชิงลึกในปี 2565 ทุกพื้นที่อำเภอ

#ขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ
#ขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)