พช.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด คณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน
ในการนี้ นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายจตุพล ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำเสนอการดำเนินงานตามประเด็น ดังนี้
1. การทำให้ โคก หนอง นา พช. มีชีวิต และยั่งยืนด้วยพลังเครือข่าย
2. ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)