พช.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.30 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในโอกาสที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน มี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายจตุพล ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธีระพงศ์ บรรณราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 23 อำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

#ตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรม
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)