พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุม “เสวนา ประสาคนคอน”

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุม “เสวนา ประสาคนคอน”

วันที่ 20 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น.

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในการประชุม “เสวนาประสาคนคอน” โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดทุกคน ร่วมการประชุมฯ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประจำสัปดาห์
2. ติดตามผล/เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ติดตามการดำเนินงานโครงการ ดังนี้
– เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564
– การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ คน พช.นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564
– การดำเนินกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2564
– กิจกรรม “เหลียวหลัง มองหน้าสู่งาน พช.นครศรีฯ ยุคใหม่”
– การจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
– การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และก่อนปิดการประชุม ได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยน พูดคุย และปรึกษาแนวทางการดำเนินงานต่างๆ

#เสวนาประสาคนคอน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)