พช.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 7 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น.

นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณี แก้ไขปัญหาในเขตชุมสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อำเภอท่าศาลา
3. การโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
4. การรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
5. ขอความเห็นชอบยกเลิกผลการจัดที่ดินกรณีจัดที่ดินโดยพลาด จำนวน 6 ราย
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดคลองวังในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออนุญาตก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง
8. ขอความเห็นชอบโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลักษณะโครงการจ่ายขาดโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2564
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)