พช.นครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยกายกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

พช.นครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยกายกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 6 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยกายกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่
2. กำหนดการสอบ
3. เอกสารที่ใช้สอบ
4. กระบวนการจัดทำเอกสาร และกระดาษคำตอบ
5. แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
6. การจัดสรรงบประมาณ
7. ข้อเน้นย้ำ
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะกรรมการ คณะทำงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

#ประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ
#การคัดเลือกข้าราชการ
#กองการเจ้าหน้าที่
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)