พช.นครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2564

พช.นครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น.

นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชี้แจงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ บรรณราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯทราบ ดังนี้
1) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564)
2) การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564)
3) ผลการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564)
4) การดำเนินงานตามมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2564 พิจารณาดำเนินงาน ดังนี้
1) การพิจารณาอนุมัติปลดหนี้เฉพาะราย ตามมาตรการแผนลดมูลค่าหนี้ต้องชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563
2) การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)