พช. นครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564

พช. นครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น.

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมฯ มี นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายสายัน กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวธันยพรรษ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
– การพิจารณาปัญหาจากการรับสมัครสอบ
– การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
– มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 6 อัตรา มีลักษณะงานที่จะปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมิติของปัญหาทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และสภาพปัญหาอื่น ๆ ที่พบในชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน รวมถึงด้านการบริการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กระทรวงมหาดไทย โดยประกาศเผยแพร่การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-11 กรกฎาคม 2564 และได้ดำเนินการรับสมัครทางเว็บไซต์จังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.nakhonsithammarat.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครแล้ว มีผู้สมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,136 ราย

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)