พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝึกอบรม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด”

📣 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝึกอบรม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยมี นายธีระพงศ์บรรณราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และเจ้าหน้าที่โครงการรวมทั้งสิ้น 52 คน ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยให้มีกลไกการบริหาร 6 ระดับ ได้แก่ 1. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.) 2. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (อกส.จ) 3. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) 4. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด 5. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล 6. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลไกในระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/จังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรที่พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบโครงการเบื้องต้นในระดับพื้นที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตระหนักและเห็นความสำคัญของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื้นที่ จึงกำหนดดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อให้ทุกท่านซึ่งเป็นตัวแทนของกลไกในพื้นที่ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันนี้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการและตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ในช่วงท้ายได้มอบนโยบาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติให้กับคณะทำงานขับเคลื่อน โดยเน้นย้ำการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกท่าน

⛰🌳นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร 🌾🏝

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)