พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Session call

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

📣 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Session call

วันที่ 12 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน ตลอดจนนักวิชาการ(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Session call โดยมี นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการในเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้า ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรค มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2. การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างนวัตกรรมปลูกพืชผักสวนครัวประจำครัวเรือน
3. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
4. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
7. การดำเนินการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ข้อมูลในระบบการบริหารจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)
8. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
9. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
10. กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่บรรเทาปัญหากลุ่ม/องค์กร เครือข่าย องค์การชุมชนในสถานการณ์ COVID-19
11. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นนวัตกรรมของจังหวัด เพื่อรองรับการขอรับรางวัลเลิศรัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน
12. กิจกรรม/โครงการ ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)