พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

📣 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 30 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานรับชมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2) มาตรการป้องกันการพนันในพื้นที่ 3) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 4) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 5) การขับเคลื่อนแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)