พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธันวาคม 2563

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

📣 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00 น.

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ตลอดจนนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ข้าราชการทุกคนร่วมร้องเพลงชาติ อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า.. “เมื่อมีโอกาสทำงาน…
การทำงาน… เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจ ทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น” พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530 รับชมวีดิทัศน์สรุปกิจกรรมเด่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. แจ้งข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน การรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการถ่ายทอดความรู้ แนวทางการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชน
2. แจ้งข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้เน้นย้ำพัฒนากร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับงานเด่น ต้องทำอย่างต่อเนื่อง รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ อย่าปล่อยให้งานเด่นกลายเป็นงานปกติทั่วไป
3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการทบทวนฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) การติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการฯ
5. แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
6. โครงการชุมชนเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยศาสตร์พระราชา (1 พัฒนากร 1 หมู่บ้าน 1 พัฒนาการอำเภอ 1 ตำบล)
7. การจำหน่ายสินค้า OTOP เทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)