พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2563 และประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2563

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

📣 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2563 และประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
เวลา 07.30 น.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการการทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนติดตามสถานการณ์ การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต่อมาในเวลา 09.30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 11/2563 ได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการเฝ้าระวังและการป้องกันตนเองจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างเข้มข้น และกำชับให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับมาตรการที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การตั้งด่านตรวจปีใหม่ให้บูรณาการทุกภาคส่วน ปฏิบัติร่วมกันระหว่างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมประชุมพร้อมเพรียง ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)