พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมกับอนุกรรมการฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานการโคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

📣 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมกับอนุกรรมการฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานการโคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นางวรรณา ลิ่มพานิชน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมกับคณะติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล และโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ในโอกาสการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายสนิท อักษรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก พร้อมทีมงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อติดตามความพร้อมการดำเนินงาน ศึกษาปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำการดำเนินโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง
โดยลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง มี ด.ต.นิรันดร์ พิมล เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อคณะติดตาม
เวลาต่อมา คณะติดตามฯ ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) นางสาวเพ็ญศรี ทองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง โดยนางสาวเพ็ญศรี ทองน้อย เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อคณะติดตาม
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายจตุพล ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จันทร์ทอง นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานฯ ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุ่งสง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ได้ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)