พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4/2563

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น.

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นาย ช โชคชัย คำแหง นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบโล่เกียรติคุณด้านการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอในประเด็นที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการจัดซื้อจัดจ้างการผลิตสินค้าและบริการในเรื่องต่าง ๆ จากวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าความต้องการใช้ทั้งหมดของหน่วยงาน การสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชนให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาด และประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม อันล้ำค่า รากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ด้วยการถ่ายทอดหัตถกรรมผ่านผ้าทอจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ ผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของผู้ประกอบการผ้าในท้องถิ่นชุมชน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น การรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

📍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
📸 สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)