พช.นครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

#พช.นครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน Change for Goog : How to แนวทางการบริหารงานเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ในการนี้ นางสาวมาลี แก้วประสิทธิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ ตลอดจนนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งประเด็นการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน แนวทางการตรวจราชการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ สรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข และ สรุปผลการประชุม มอบหมายภารกิจ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโนบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นำทีมโดยพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมรับฟังการประชุมฯ ครั้งนี้ ด้วยระบบ TV พช.

ภาพ | ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)