นครศรีธรรมราช ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ปี 2561

วันนี้ (19 ก.พ.61) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 25161 โดยมีนายเธียรชัย ลิ่มกุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ และนายจตุพล ศรีดำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ในการพิจารณาการมอบหมายภารกิจให้คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ติดตาม นิเทศ การจัดเก็บ/บันทึก และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของแต่ละอำเภอ ในระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.61 นี้ ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)