ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายจรัญ อินทสระ

พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง