ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรมโครงการแผนงานและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กฎระเบียบข้อบังคับ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ