ดาวน์โหลด
08 มีนาคม 2561 / 10.02 น.
ที่ นศ 0019/ว 1326 ลว 8 มีค 2561 เรื่อง ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในวิธีคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯประเภทชำนาญการพิเศษ

ที่ นศ 0019/ว 1326 ลว 8 มีค 2561 เรื่อง ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในวิธีคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯประเภทชำนาญการพิเศษ