ดาวน์โหลด
18 มกราคม 2562 / 10.00 น.
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 375 ลว 18 มค 2562 เรื่อง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledg-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดกิจกรรมย่อยที่ 3 การติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายของคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด(ก่อนการพัฒนา)

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 375 ลว 18 มค 2562 เรื่อง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledg-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดกิจกรรมย่อยที่ 3 การติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายของคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด(ก่อนการพัฒนา)