ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2560 / 15.40 น.
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 7221 ลว 28 พย 2560 เรื่อง การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสัมมาชีพ (way of life) และโครงการแก้วิกฤติพัฒนาชีวิตชุมชนคนพอเพียงสู่นครศรี 4.0

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 7221 ลว 28 พย 2560 เรื่อง การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสัมมาชีพ (way of life) และโครงการแก้วิกฤติพัฒนาชีวิตชุมชนคนพอเพียงสู่นครศรี 4.0