ดาวน์โหลด
11 ธันวาคม 2562 / 13.30 น.
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 6400 ลว 11 ธค 2562 เรื่อง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 6400 ลว 11 ธค 2562 เรื่อง โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด