ผู้บริหาร

Share

ผู้บริหาร

นางสาววาสนา บุญรอด

พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวรุ่งรัตน์ ช่วยเนื่อง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายเธียรชัย ลิ่มกุล

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประมวล วรานุศิษฏ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายจตุพล ศรีดำ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวนิรมล เพชรชู

ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์

นายประเทือง นิภัสตรา

ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริม

นางสาวทิพาลักษณ์ สิทธิสาร

ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศ

วันดี คงคุ้ม

ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางชะอ้อน จูเมฆา

ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริม

ณัฐวลัญช์ ทุมทอง

ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)