กรมการพัฒนาชุมชน การลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการสร้างกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ พร้อมคณะฯ ประชุมสร้างความเข้าใจการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการสร้างกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน โดยได้รับฟังความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะ จาก นายประมวล วรานุศิษฏ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าพัฒนาชุมชที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)