เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี

2564

นางสาววาสนา บุญรอด

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์