เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี

2564

นายวรงค์ แสงเมือง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

11 ตุลาคม 2562 / 10.01 น.

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 5309 ลว 11 ตค 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2) พศ.2562

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 5309 ลว 11 ตค 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2) พศ.2562

ลิงค์แบนเนอร์