เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี

2564

นายเธียรชัย ลิ่มกุล

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่งงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

25 กันยายน 2561 / 11.19 น.

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ผ่านข้อเขียนร้อยละ ๖๐) การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐ (กรณีทดแทน)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ผ่านข้อเขียนร้อยละ ๖๐) การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐ (กรณีทดแทน)

ลิงค์แบนเนอร์